Link do FacebookaLink do InstagramaLink do TwitteraLink do Youtube

Zasady i warunki

Proszę przeczytać w języku angielskim. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu automatycznych tłumaczeń.

Ogólne warunki użytkowania, uczestnictwa i warunków handlowych „UBI4ALL”, Dostawca: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (zwany dalej również „EBI gUG”), Niemcy.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

A. Informacje ogólne

B. Warunki korzystania z serwisu internetowego www.ubi4all.eu EBI gUG

C. Warunki dla kibiców

D. Warunki udziału w loteriach o bezwarunkowy dochód podstawowy

E. Postanowienia końcowe

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

A. Informacje ogólne

1. Dostawca i zakres warunków użytkowaniaAukcje internetowe dla Twojej strony!

1.1 Dostawcą usługi internetowej „www.ubi4all.eu” (zwanej dalej również „usługą”), a zatem partnerem umownym użytkownika usługi (zwanym dalej również „użytkownikiem”) jest EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (zwany dalej również „EBI gUG”).

1.2 Poniższe postanowienia określają warunki i zasady postępowania przy korzystaniu z serwisu, wsparcia oraz udziału w loteriach i są wiążące dla wszelkich czynności prawnych i czynności pokrewnych do czynności prawnych, które są dokonywane pomiędzy EBI gUG a użytkownikiem . Ponadto warunki regulują stosunki między użytkownikami między sobą w zakresie interakcji i komunikacji w ramach usługi i za jej pośrednictwem.2. Warunki uzupełniająceAukcje internetowe dla Twojej strony!

Uzupełnieniem tych warunków są warunki i zasady losowania nagród opublikowane na stronie www.ubi4all.eu.

3. Legitymowany język

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Serwis internetowy EBI gUG jest publikowany w języku angielskim. Zapewnia również tłumaczenie na inne języki za pomocą automatycznego tłumaczenia przez GTranslate Inc. Ze względów prawnych legalny jest tylko oryginalny tekst w języku angielskim. EBI gUG nie ponosi odpowiedzialności za treści przetłumaczone przez GTranslate Inc.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

B. Regulamin korzystania z serwisu internetowego ubi4all.eu

1. Korzystanie z usługiAukcje internetowe dla Twojej strony!

1.1 Korzystanie z usługi („surfowanie”) jest ogólnie dozwolone dla wszystkich osób. Aktywne korzystanie obejmuje w szczególności rejestrację do loterii Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, która w czasie loterii jest dozwolona tylko osobom powyżej 16 roku życia i zamieszkałym w kraju europejskim.

2. Zaprzestanie projektów/projekty zabronioneAukcje internetowe dla Twojej strony!

2.1 Użytkownik zobowiązuje się wobec EBI gUG nie publikować żadnych treści o charakterze bezprawnym lub treści bezprawnych lub - z jakiegokolwiek powodu - których nie można prowadzić lub reklamować w Niemczech lub tylko pod pewnymi warunkami. W tym kontekście niedopuszczalne są zwłaszcza projekty, które i/lub ich treść należą do następujących kategorii:

 • środki propagandy w rozumieniu prawa niemieckiego oraz projekty zawierające lub nawiązujące do cech organizacji niekonstytucyjnych;
 • projekty, których treść i / lub cele są skierowane przeciwko wolnemu porządkowi demokratycznemu lub idei porozumienia międzynarodowego;
 • projekty, których treść dyskryminuje ludzi ze względu na ich pochodzenie, wygląd, zdolności, orientację seksualną, płeć, pochodzenie społeczne lub wiek;
 • projekty przedstawiające lub odnoszące się do okrutnych aktów przemocy wobec ludzi lub zwierząt w sposób gloryfikujący lub bagatelizujący takie akty przemocy lub przedstawiający okrutny lub nieludzki charakter czynu w sposób naruszający godność ludzką;
 • operacje gloryfikujące wojnę;
 • projekty, które lub których treść naruszają godność ludzką, w szczególności poprzez przedstawianie lub opisywanie osób, które umierają lub umierały, lub które są lub były narażone na poważne cierpienia fizyczne lub psychiczne, w których rzeczywiste wydarzenie jest przedstawiane bez uzasadnionego zainteresowanie tą formą przedstawiania lub raportowania; zgoda jest nieistotna;
 • projekty, które naruszają lub mogą naruszać ustawę o broni;
 • projekty przedstawiające lub opisujące dzieci lub młodzież w nienaturalnych pozycjach z naciskiem na płeć, które są pornograficzne, w szczególności jeśli dotyczą przemocy, wykorzystywania seksualnego dzieci lub młodzieży lub aktów seksualnych ludzi ze zwierzętami, a także treści, które dla innych przyczyny naruszają przepisy dotyczące ochrony młodzieży; dotyczy to również projektów, które nawet odwołują się do takich treści i / lub celów lub do nich nawiązują;
 • projekty promujące gry wymagające pozwolenia państwa lub obejmujące lub reklamujące listy łańcuszkowe, piramidy, zakłady bukmacherskie lub powiązane sprawy;
 • projekty, które są obraźliwe, zniesławiające lub w inny sposób obraźliwe i / lub pokazują tendencje rasistowskie, antysemickie, antyislamskie;
 • Realizowane byłyby projekty naruszające prawo do ochrony prywatności i sfery intymnej, a także prawo do własnego wizerunku i / lub grożące lub w jakikolwiek inny sposób wywierające lub mogące wywierać presję na innych;

Użytkownik jest zobowiązany, w odniesieniu do tego punktu 2.1, do zbadania projektów, które zamierza zatrzymać.

3. Zasady dotyczące innych treści użytkownika / zdjęć użytkownikaAukcje internetowe dla Twojej strony!

3.1 Postanowienia punktu 2.1 dotyczą w pełni wszystkich treści, które użytkownik umieszcza w serwisie, tj. W szczególności tekstów i obrazów.

3.2 Użytkownik musi zwrócić szczególną uwagę na prawa autorskie i prawa dodatkowe osób trzecich, jeśli sam nie jest autorem danych treści.

4. Prawa do korzystania z treściAukcje internetowe dla Twojej strony!

4.1 Użytkownik, który umieszcza treści w serwisie, przyznaje EBI gUG zbywalne proste, nieograniczone przestrzennie i czasowo prawa do korzystania z treści w zakresie niezbędnym do działania serwisu.

4.2 W związku z tym użytkownik w szczególności przyznaje EBI gUG prawo do technicznego udostępnienia serwisowi odpowiednich treści w celu ich wyszukania i wykonania niezbędnych reprodukcji (zapisywanie na serwerach itp.). Ponadto użytkownik przyznaje EBI gUG prawo do edycji treści w celu lepszego zaprezentowania ich w serwisie. Ponadto EBI gUG ma prawo do publicznego udostępniania treści w ramach usługi, do wysyłania i w inny sposób do publicznego odtwarzania treści, przy czym obejmuje to w szczególności udostępnianie treści lub przesyłanie poprzez przeniesienie treści na terminale stacjonarne lub mobilne. innych użytkowników w ramach zautomatyzowanych usług subskrypcyjnych (usługi push) lub usług wyszukiwania (usługi pull) (np. poprzez podcasting, kanał RSS, kanał Atom, interfejs XML lub inne technologie). Przez prawo do rozpowszechniania rozumie się w szczególności prawo do odtwarzania treści w serwisie poprzez ciągłą transmisję danych (streaming), w tym możliwość zorganizowania transmisji w taki sposób, aby transmisja danych mogła być przechowywana przez odbiorca.

5. Wykorzystanie komercyjne/inne niewłaściwe zachowanieAukcje internetowe dla Twojej strony!

5.1 Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Używanie do celów komercyjnych i / lub biznesowych jest niedozwolone. Dotyczy to w szczególności oferowania wszelkiego rodzaju towarów lub usług za opłatą lub zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty oraz nazewnictwa numerów usług dodanych (w szczególności numerów 0900) lub numerów SMS o wartości dodanej (SMS Premium) w zakresie Usługi. Zakaz ten obowiązuje w ten sam sposób w stosunkach między użytkownikami, pod warunkiem, że dana komunikacja odbywa się za pośrednictwem Serwisu i jego funkcji, a także w przypadku reklamy produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie za opłatą.

5.2 Ponadto Użytkownik nie może używać żadnych automatycznych ani ręcznych procedur do odczytywania, przechowywania, przetwarzania, zmiany, przekazywania lub innego niewłaściwego wykorzystywania danych z Usługi. Żadne e-maile nie mogą zostać przechwycone.

5.3 Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu wirusów, trojanów i odpowiednich skryptów i programów lub podobnego złośliwego kodu. Wysyłanie spamu jest również zabronione.

5.4 W szczególności zabronione jest również publikowanie, przesyłanie lub inne przekazywanie danych osobowych innych użytkowników lub osób trzecich.

6. Newsletter / ReklamaAukcje internetowe dla Twojej strony!

Na wyraźne żądanie EBI gUG wysyła użytkownikowi w odpowiednich odstępach czasu biuletyn e-mailowy, który zawiera informacje redakcyjne dotyczące oferty EBI gUG (np. losowanie nowego dochodu podstawowego). Ponadto EBI gUG zastrzega sobie prawo do informowania użytkownika e-mailem o własnych produktach i ofertach osób trzecich. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wypisania się z newslettera, na przykład wybierając odpowiednią funkcję w samym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@ubi4all.eu.

7. Rękojmia i odpowiedzialność użytkownika/wydania w zakresie treści o charakterze bezprawnymAukcje internetowe dla Twojej strony!

7.1 Użytkownik gwarantuje EBI gUG, że jest uprawniony i może przenieść prawa w zakresie określonym w punkcie 6. Użytkownik dodatkowo gwarantuje wobec EBI gUG, że nie będzie umieszczał żadnych treści w serwisie, którego przedmiot materia lub treść narusza klauzule 4, 5 i 7.

7.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie publikowane przez siebie treści, a także za istnienie wszelkich wymaganych do tego pozycji prawnych. EBI gUG nie sprawdza treści zamieszczanych przez użytkownika.

Wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze ze strony EBI gUG pozostają nienaruszone.

8. Odpowiedzialność EBI gUGAukcje internetowe dla Twojej strony!

EBI gUG ponosi zasadniczo odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Jednak obowiązują dwa ograniczenia: jeśli szkody dla użytkownika wynikają z utraty danych, EBI gUG nie ponosi za to odpowiedzialności, o ile szkód można było uniknąć poprzez regularne i pełne tworzenie kopii zapasowych wszystkich istotnych danych przez użytkownika. W przypadku jedynie nieznacznego zaniedbania lub zaniechania odpowiedzialność EBI gUG jest również wyłączona z tytułu szkód nietypowych lub niemożliwych do przewidzenia w umowie, o ile szkoda nie wpłynie na życie, ciało lub zdrowie.

9. ZastępcyAukcje internetowe dla Twojej strony!

EBI gUG zastrzega sobie prawo do wykorzystywania stron trzecich do wypełniania zobowiązań umownych.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!
10. Naruszenia warunków użytkowaniaAukcje internetowe dla Twojej strony!

EBI gUG zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niedopuszczalne zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania, a także do ostrzegania użytkowników po naruszeniu niniejszych warunków użytkowania, aby zachęcić użytkowników do przestrzegania ich zobowiązań. Ostrzeżenia i zawieszenia są przekazywane użytkownikowi w formie tekstowej. Ponadto może zostać ogłoszone nadzwyczajne zakończenie relacji z użytkownikiem.

11. Rozwiązanie umowy użytkownikaAukcje internetowe dla Twojej strony!

11.1 Stosunek użytkownika może zostać rozwiązany przez użytkownika w dowolnym momencie za pośrednictwem gUG EBI z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Obie strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnej przyczyny. Każde wypowiedzenie wymaga formy tekstowej, tj. Przynajmniej jednego e-maila.

11.2 Po wygaśnięciu umowy wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte, chyba że ich przechowywanie jest wymagane ze względów prawnych. Dlatego reaktywacja nie jest możliwa.

11.3 Jeżeli EBI gUG ogłosi użytkownikowi nadzwyczajne wypowiedzenie, użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w serwisie bez zgody EBI gUG.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

C. Warunki dla kibiców

1. ZasadyAukcje internetowe dla Twojej strony!

1.1 EBI gUG pośredniczy w darowiznach darczyńców na rzecz odbiorców dochodu podstawowego (beneficjentów) oraz zbiera darowizny na realizację swoich celów organizacyjnych.

1.2 Wszystkie wpłaty darczyńców (płatności jednorazowe, płatności bieżące) do „puli na dochód podstawowy” są zarządzane przez EBI gUG w formie powiernictwa i są wykorzystywane w imieniu darczyńców wyłącznie do wypłaty bezwarunkowego dochodu podstawowego beneficjentom.

1.3 Darowizny są wykorzystywane przez EBI gUG wyłącznie na realizację jego celów.

2. Postanowienie o wykorzystaniu wpłat kibiców”Aukcje internetowe dla Twojej strony!

2.1 Osoby wspierające mogą zdecydować, czy ich jednorazowe lub bieżące wpłaty mają być przekazane jako darowizna na cele EBI gUG, czy jako prezent do puli dochodu podstawowego, lub w jaki sposób płatność ma zostać podzielona między oba cele.

2.2 W przypadku braku postanowienia o korzystaniu, EBI gUG jest uprawniony do pobrania do 50% wpłaty jako darowizny. W przypadku płatności w wysokości 1.000 € i więcej, EBI gUG zapyta osobę wspierającą, w jaki sposób należy wykorzystać płatność, czy kontakt może zostać zrealizowany.

3. Wpłaty do puli za dochód podstawowyAukcje internetowe dla Twojej strony!

3.1 Wpłaty do puli na dochód podstawowy są dokonywane przez poręczyciela pod warunkiem i poinstruowaniem, że EBI gUG zarządza tymi środkami, wraz ze wszystkimi innymi wpłatami do puli na dochód podstawowy, w formie powiernictwa i oddzielnie od innych jego aktywów dla zwolenników i napastników je odbiorcom bezwarunkowego dochodu podstawowego w formie darowizn od osób wspierających. Przelew jest anonimowy. EBI gUG nie ujawni ani nazwisk darczyńców beneficjentom, ani nazw beneficjentów darczyńcom.

3.2 Osoby wspierające upoważniają EBI gUG do wyboru odbiorców swoich darowizn spośród wnioskodawców. Wyboru dokonuje się obecnie w drodze losowania.

3.3 Osoby wspierające upoważniają EBI gUG do określenia wysokości darowizn. Obecnie dochód podstawowy w wysokości 9.600 € na odbiorcę, płatny w 12 miesięcznych ratach po 800 € każda, jest losowany.

3.4 Podczas przekazywania darowizn uważa się, że wpłaty otrzymane jako pierwsze zostały wykorzystane w pierwszej kolejności (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) i zostały równo rozdzielone między wszystkich odbiorców danej spedycji.

3.5 Zwolennicy zrzekają się roszczeń o zwrot płatności, które nie zostały jeszcze przekazane do podstawowej puli dochodów. Jeśli EBI gUG ostatecznie przestanie przyznawać bezwarunkowy dochód podstawowy, pozostała część funduszy zarządzanych w trust, mniejsza niż kwota ostatnio przyznanego dochodu podstawowego, może zostać przeznaczona na EBI gUG na realizację jego celów organizacyjnych.

3.6 Dowód właściwego użytkowania

EBI gUG będzie odpowiednio administrował i wykorzystywał środki z puli dochodu podstawowego audytowanego przez audytora i opublikuje wynik audytu w swoim rocznym raporcie.

4. DarowiznyAukcje internetowe dla Twojej strony!

Darowizny na rzecz EBI gUG będą wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe. Na życzenie darczyńcy otrzymają pokwitowanie darowizny. W przypadku darowizn przeznaczonych do przekazania osobom otrzymującym dochód podstawowy nie można wystawić pokwitowania darowizny.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

D. Warunki udziału w losowaniach nagród Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego

1. WybieralnośćAukcje internetowe dla Twojej strony!

1.1 W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i mieszkają w kraju europejskim w momencie rejestracji.

1.2 W aktualnym losowaniu nagród wezmą udział wszystkie osoby, które zarejestrowały się w losowaniu nagród na www.ubi4all.eu z poprawnymi danymi w postaci dowodu osobistego, zaakceptowały regulamin i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych .

1.3 Osoby, które nie przyczyniły się do finansowania podstawowego dochodu poprzez darowiznę, mogą również wziąć udział w programie. Nie ma zatem związku między wsparciem a możliwością wygranej.

1.4 Każda osoba może wziąć udział w loterii tylko raz za pośrednictwem strony internetowej.

1.5 Warunkiem skutecznego udziału w losowaniu jest pełne i prawidłowe wpisanie imienia i nazwiska (wszystkie imiona i nazwiska, jak w oficjalnym dokumencie tożsamości lub akcie urodzenia), data urodzenia uczestników oraz kraj zamieszkania w formularzu rejestracyjnym.

1.6 Udział w losowaniu nagród nie jest związany z zakupem jakichkolwiek towarów ani korzystaniem z jakiejkolwiek usługi.

2. Wykluczenie z uczestnictwaAukcje internetowe dla Twojej strony!

2.1 Osoby, które otrzymały już dochód podstawowy lub które już otrzymują dochód podstawowy w rozumieniu niniejszych warunków w dniu losowania, są wykluczone z udziału.

2.2 W przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa EBI gUG zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z udziału w loteriach.

2.3 Jeżeli loteria lub udział w niej jest zabroniony w miejscu udziału przez prawo lub inne przepisy, udział z tego miejsca jest niestety niemożliwy.

3. Realizacja loteriiAukcje internetowe dla Twojej strony!

3.1 Terminy loterii oraz liczba wylosowanych dochodów podstawowych są każdorazowo ogłaszane na stronie www.ubi4all.eu lub poprzez mailing do użytkownika.

3.2 Loterie zostaną sfilmowane, a następnie udostępnione do oglądania online. Dokładna data loterii zostanie ogłoszona na stronie www.ubi4all.eu lub poprzez mailing do użytkownika.

3.3 Losowania nagród można również transmitować na żywo na publicznie dostępnym kanale (np. YouTube lub TV), a następnie udostępniać do oglądania online.

3.4 Biorąc udział w loterii, wszyscy uczestnicy otrzymają numery losów loterii, które zostaną im przesłane pocztą elektroniczną. W loterii publicznej dla każdego wylosowanego dochodu podstawowego generowana jest zwycięska liczba. Wygrali uczestnicy z numerami biletów odpowiadającymi jednej z tych zwycięskich liczb.

3.5 Roszczenie prawne, np. Z powodu domniemanych lub faktycznych błędów w wykonaniu loterii, jest wykluczone.

4. PrzetwarzanieAukcje internetowe dla Twojej strony!

4.1 Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem. Ich imię i kraj zamieszkania zostaną opublikowane na stronie www.ubi4all.eu i innych kanałach kontrolowanych przez UBI4ALL. Zwycięzcy wyraźnie zgadzają się na tę formę publikacji.

4.2 Zwycięzcy są zobowiązani do udowodnienia, że ​​podane informacje (imię i nazwisko, data urodzenia, kraj zamieszkania) są zgodne z prawdą. Data urodzenia i adres e-mail nie zostaną opublikowane.

4.3 Jeśli zwycięzcy nie odpowiedzą w ciągu trzech tygodni od otrzymania powiadomienia o wygranej, ich roszczenie o nagrodę wygasa. Uczestnicy odpowiadają za poprawność podanego adresu e-mail.

4.4 Dochód podstawowy wypłacany jest przelewem na konto w obszarze płatności SEPA. Koszty transakcji lub opłaty za przelew w inny sposób zostaną potrącone z nagrody.

4.5 Nie ma prawnego uprawnienia do wypłaty bezwarunkowego dochodu podstawowego i nie jest wymagane powiadomienie o wygranej.

5. Przedwczesne zakończenie loteriiAukcje internetowe dla Twojej strony!

5.1 EBI gUG zastrzega sobie prawo do anulowania lub zakończenia loterii w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. EBI gUG korzysta z tej możliwości w szczególności, gdy z przyczyn technicznych (np. Wirusy w systemie komputerowym, manipulacja lub błędy w sprzęcie i / lub oprogramowaniu) lub ze względów prawnych nie można zagwarantować prawidłowego przeprowadzenia loterii. Jeżeli takie wypowiedzenie było spowodowane zachowaniem uczestnika, EBI gUG może żądać odszkodowania za wyrządzone mu szkody.

5.2 Spełnienie i roszczenia odszkodowawcze uczestnika w przypadku przedwczesnego zakończenia loterii są wykluczone.

6. Nagroda

6.1 Zwycięzcy otrzymują bezwarunkowy dochód podstawowy, który jest przyznawany w miesięcznych kwotach na określony czas. Ilość, wysokość i termin wylosowanego dochodu podstawowego zostanie ogłoszony na stronie www.ubi4all.eu lub mailingiem do użytkownika przed każdym losowaniem.

6.2 Płatność dokonywana jest na początku miesiąca. Pierwszy miesiąc wypłaty to kolejny miesiąc nagrody, ale najwcześniej pierwszy miesiąc po pomyślnej weryfikacji danych osobowych.

6.3 Osoba może wygrać tylko raz w tej samej loterii.

6.4 W żadnych okolicznościach nie przysługuje prawo do jednorazowej wypłaty wygranej kwoty.

7. Dodatkowe warunki dla poszczególnych loterii
Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Dalsze warunki poszczególnych loterii zostaną ogłoszone wraz z ogłoszeniem danej loterii na stronie www.ubi4all.eu lub poprzez mailing do użytkownika.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

E. Postanowienia końcowe

1. Ochrona danychAukcje internetowe dla Twojej strony!

Zobacz www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Odpowiedzialność
Aukcje internetowe dla Twojej strony!

2.1 Ogłoszenie zwycięzców jest bez gwarancji.

2.2 EBI gUG jako organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z udziału w loterii lub niedostępności serwera internetowego, chyba że wynikają one z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, za które organizator odpowiada.

3. Zmiana niniejszych warunków, obowiązujące prawoAukcje internetowe dla Twojej strony!

3.1 EBI gUG zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym czasie i bez podania przyczyn. Nowe warunki zostaną przesłane użytkownikowi e-mailem.

3.2 Nowe warunki użytkowania uważa się za uzgodnione, jeśli użytkownik nie sprzeciwi się ich ważności w ciągu sześciu tygodni od otrzymania wiadomości e-mail. Sprzeciw musi mieć formę tekstową. EBI gUG osobno poinformuje użytkownika w wiadomości e-mail o możliwości wniesienia sprzeciwu, terminie i konsekwencjach braku aktywności użytkownika. W przypadku sprzeciwu użytkownika każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę użytkownika w formie pisemnej z zachowaniem okresu wypowiedzenia obowiązującego dla wypowiedzenia zwykłego.

3.3 Możliwość zmiany Regulaminu zgodnie z powyższymi postanowieniami nie dotyczy zmian wpływających na treść i zakres podstawowego korzystania z Usługi na niekorzyść Użytkownika, ani też wprowadzenia nowych obowiązków dla Użytkownika. które nie zostały wcześniej określone w Regulaminie. W przypadku zmiany warunków w tym zakresie, EBI gUG zaoferuje kontynuację relacji z użytkownikiem na nowych warunkach.

3.4 Stosunek umowny pomiędzy EBI gUG a użytkownikiem/uczestnikiem/abonentem oraz niniejsze warunki podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!
Stan: 07 lipca 2022